I ciebie i mnie stworzono do rzeczy wielkich. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu.A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.

Matka Teresa z Kalkuty
,

Kierunek naszych działań wyznaczają nasi podopieczni, ich potrzeby i możliwości rozwojowe, dlatego wszystkie podejmowane przez nas działania jak i otoczenie, w którym przebywamy i pracujemy jest do nich dostosowane. W spokojnej i przyjaznej atmosferze realizowane są założenia podstawy programowej. Jest to miejsce, w którym panuje domowa atmosfera, dominują takie wartości jak przyjaźń, szacunek i wzajemne wsparcie. Przedszkole przygotowuje dzieci do życia poprzez rozwijanie kompetencji poznawczych, społecznych i twórczych. Nasi podopieczni nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie oraz odkrywanie. Dzieci są wdrażane do troski o własne zdrowie oraz do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Otoczenie Cygańskiego Lasu, w którym umiejscowione jest nasze przedszkole pozwala na realizowanie wielu celów, które sobie stawiamy, m.in. : poznawania świata poprzez aktywne działanie i obserwacje, rozwijanie postaw proekologicznych, zachęcanie do dbania o zdrowie poprzez ruch i codzienne spacery. Każdego dnia mamy możliwość doświadczenia czegoś nowego.Czynnikiem wyróżniającym nasze przedszkole spośród innych to innowacyjne formy i metody pracy, będące efektem ciągłych poszukiwań nauczycieli, którzy wciąż dążą do nowych inspiracji, w ślad za pomysłami i potrzebami naszych przedszkolaków. Działania, które podejmujemy, mają na celu kształtowanie u dziecka samodzielności w działaniu i twórczym myśleniu, chęci do podejmowania wyzwań, ciekawości poznawczej oraz aktywnego spędzania czasu. Osiągnięcie powyższych założeń umożliwiają nam innowacyjne metody pracy, wśród których w dużej mierze wzorujemy się na Metodzie Montessori, w ślad za dzieckiem i jego potrzebami. Do czynników wyróżniających nasze przedszkole należą: sale dostosowane do rozwijania twórczej inicjatywy dziecka, oparcie procesu poznawczego o doświadczanie i badanie otoczenia – poznawanie przez działanie, małoliczne grupy, nad którymi opiekę sprawują wykwalifikowani nauczyciele, dążący do innowacji ulepszania procesu dydaktyczno-wychowawczego.W codziennej pracy nauczyciele motywują dzieci do samodzielności, obdarzając ich zaufaniem i wsparciem, co poza nabywaniem potrzebnych umiejętności daje dziecku poczucie sukcesu.Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka poza zajęciami obowiązkowymi w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia rozwijające następujące zdolności:twórcze np. „Przeplatankowo”, „Art-English”muzyczne np. „Hopsasanki-Jonatanki”, „Rytmika”, „Śpiewankowo”teatralne np. „Dziecięce inscenizacje”poznawcze np. „Eksperymenty i doświadczenia”, „Gry i zabawy matematyczno-logiczne”,emocjonalne np. „Edukacja emocjonalna”, „Dogoterapia”

Cele dydaktyczne

Głównym celem koncepcji jest organizowanie procesów edukacyjcnych, które sprzyjać będą nabywaniu przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. W celu osiągnięcia lepszych efektów edukacyjnych nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka, z uwzględnianiem jego możliwości rozwojowych. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci, przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci i stanowią podstawę do modyfikowania programów wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkole.Dla lepszego wsparcia każdego dziecka zapewniamy możliwość realizowania zajęć indywidualnych. Każdy przedszkolak może uzyskać wsparcie logopedyczne, psychologiczne, z zakresu integracji sensorycznej i wiele innych stosownie do indywidualnych potrzeb.Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:a) zapewnieniu opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym zdrowym środowisku;b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania samodzielności za siebie i najbliższe otoczenie;d) rozwijaniu wrażliwości moralnej;e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, rozumieniu zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; h) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;i) zapewnieniu opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;j) tworzeniu warunków umożliwiającym dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne do prowadzania zajęć z rytmiki, psychologa, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga terapeutę. Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, dla których praca z dziećmi jest źródłem radości, dającym poczucie spełnienia.Sprawność organizacyjna oparta jest o statut przedszkola oraz system obowiązujących regulaminów i procedur. Powołane zostały zespoły, których celem jest sprawne wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Pracownicy przedszkola tworzą życzliwy klimat współdziałania i przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Współpraca z rodzicami

W przedszkolu naszym ważne są zarówno dzieci jak i ich rodziny, które z całego serca zachęcamy do wspólnych spotkań, warsztatów i zabawy. Niezwykle ważne są rozmowy z rodzicami naszych przedszkolaków, dzięki którym cały czas możemy doskonalić jakość naszej pracy, dążyć do coraz wyższych celów, przyczyniać się do pełniejszego rozwoju naszych podopiecznych.Rodzice są partnerami przedszkola. Przedszkole pozyskuje, podejmuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy w celu współdecydowania w sprawach przedszkola podejmowanych na rzecz dzieci. Nauczyciele są partnerami rodziców.Formy współpracy z rodzicami:zebrania ogólne i grupowe,zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,konsultacje i porady indywidualne,warsztaty zwiększające umiejętności wychowawcze rodziców – pedagogizacja,wspólne organizowanie uroczystości, konkursów,

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. W przedszkolu prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie realizuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Przedszkole w sposób systematyczny i celowy z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływając korzystnie na rozwój dzieci.

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może

Janusz Korczak
,