Rozwijamy wiele różnych umiejętności, do szczególnie ważnych należą:

-zdolność skupienia uwagi,
-słuchanie ze rozumieniem poleceń i wskazówek,
-analizowanie problemów,-dedukcja i wyciąganie wniosków,
-dostrzeganie podobieństw, analogii i hierarchii,
-zdolność przewidywania,
-przejawianie własnej inicjatywy.

Przydatność tych umiejętności wykracza poza dziedzinę matematyki, ale to właśnie matematyka rozwija je najszybciej i najlepiej.