Rozwijamy wiele różnych umiejętności, do szczególnie ważnych należą:
-zdolność skupienia uwagi,
-słuchanie ze rozumieniem poleceń i wskazówek,
-analizowanie problemów,
-dedukcja i wyciąganie wniosków,
-dostrzeganie podobieństw, analogii i hierarchii,
-zdolność przewidywania,
-przejawianie własnej inicjatywy.
Przydatność tych umiejętności wykracza poza dziedzinę matematyki, ale to właśnie matematyka rozwija je najszybciej i najlepiej.